Koordinátor BOZP ve smyslu Zákona č. 309/2006Sb

Kdo je koordinátor BOZP

Koordinátor je odborně způsobilá osoba ve smyslu Zákona 309/2006 Sb. K výkonu funkce koordinátora BOZP se vztahuje především třetí část zákona, o zajištění dalších podmínek BOZP a § 7, § 8 a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích.

 

Kdy určit koordinátora BOZP

 • Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi, poznámka: kritériem pro určení koordinátora BOZP není počet uzavřených smluv mezi zadavatelem stavby a více zhotoviteli, nýbrž počet skutečně zúčastněných zhotovitelů na staveništi. 
 • Vzniká-li povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., N
 • Neprovádí-li stavebník stavbu sám pro sebe svépomocí podle § 160 stavebního zákona a podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., 
 • Vyžaduje-li stavba stavební povolení nebo ohlášení stavby podle § 103 stavebního zákona podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb

Kdo je povinen určit koordinátor BOZP

Povinnost určit koordinátora vždy padá na zadavetel stavebního díla. Tato povinnost vychází z příslušného Zákona č. 309/2006Sb. §14. 

Povinnost určit koordinátora nelze žádným způsobem přenést na další subjekty podílející se na realizaci díla (zhotovitele stavby).

Povinnosti koordinátora BOZP v přípravě stavebního záměru

Koordinátor je při přípravě stavby povinen předat zadavateli stavby přehled platných právních předpisů, které se přímo vztahují ke konkrétní stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro zhotovitele. Dále je povinen předat projektantovi informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předkládat podněty a technická řešení nebo organizační opatření, stejně jako poskytovat odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP. Důležitou částí jsou pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebná organizace prací v navrhovaném průběhu realizace stavby. Nedílnou součástí jeho činnosti je zabezpečení, aby plán obsahoval údaje, informace a postupy stejně jako zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci rovněž při udržovacích pracích.

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

I. Předat zadavateli stavby:

 • přehled platných právních předpisů, které se vztahují k dané stavbě
 • informace o možných rizicích v oblasti bezpečnosti práce, které se mohou při realizaci dané stavby vyskytovat
 • další informace, týkající se zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce na dané stavby

II. Předávat projektantovi i zhotoviteli:

 • informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích vztahujících se k dané stavbě anebo k jejich činnosti, zejména pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebné informace k organizaci prací v průběhu realizace stavby
 • podněty a doporučení (technická nebo organizační) k eliminaci výše uvedených rizik
 • odborné konzultace, týkající se požadavků na zajištění BOZP
 • zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval údaje, informace a postupy nezbytné k zajištění bezpečné práce
 • zajistit zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nejen při výstavbě, ale i při udržovacích pracích realizované stavby
 • spolupracovat se zadavatelem, projektantem a zhotovitelem (zhotoviteli), pokud jsou v této etapě výstavby známi

Koordinátor je při realizaci stavby povinen podle § 18 odst. 2 zákona č. 3096/2006 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)

 • informovat bez zbytečného odkladu všechny zhotovitele na dané stavbě o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikají na staveništi v souvislosti s postupem výstavby, a to cestou upozorňování zhotovitelů na dané stavbě na nedostatky v BOZP, které zjistil a vyžadování na zhotovitelích zjednání nápravy a přijetí přiměřených opatření
 • oznamovat zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li některým zhotovitelem na dané stavbě neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy
 • koordinovat spolupráci zhotovitelů při souběžně nebo následně prováděných pracích s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
 • dávat zhotovitelům podněty a doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo budou na sebe bezprostředně navazovat
 • spolupracovat se zhotoviteli při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • sledovat provádění prací zhotoviteli na staveništi a zabezpečuje, aby tyto práce byly prováděny s ohledem na dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště
 • spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro BOZP a s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka
 • zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu
 • navrhovat termíny kontrolních dnů a organizovat jejich konání za přítomnosti všech zhotovitelů na stavbě nebo jejich pověřených zástupců
 • sledovat dodržování plánu BOZP a projednávat přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
 • provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP, o tom, zda a jakým způsobem byly nedostatky zjištěné v průběhu jím prováděné kontroly na staveništi odstraněny

 

Legislativa:

 • Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce.
 • Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 • Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
 • Nařízení vlády 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 9/2013
 • Zákon č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)