Služby v oblasti činnosti koordinátora BOZP, které nabízíme:
 
Činnost koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby
 
I. Činnost koordinátora BOZP v přípravě stavby:
 • poskytujeme konzultace projektantovi a zadavateli stavby v rámci zajištění BOZP před 
 • zahájením stavebního díla a s ohledem na posouzení bezpečného provede
 • ní stavby a také s posouzením projektu pro bezpečné užívání při zavedení stavebního díla do provozu.
 • konzultace při výběru zhotovitele stavby s ohledem na zvolené pracovní postupy 
 • zpracujeme plán BOZP pro předpokládané práce na staveništi, zpracovaný ve fázi projektové přípravy stavby
 • Připravíme dokumenty souvisejících s realizací stavby (na žádost zadavatele) - např. příprava dokumentu pro ohlášení zahájení prací OIP
II: Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby:
 • aktualizujeme stávající plán BOZP pro realizaci stavebního díla, 
 • případně zajistíme zpracování plánu BOZP pro realizaci stavby 
 • nabyl-li připraven ve fázi přípravy stavebního záměru.
 • zajistíme aktivní činnost koordinátora BOZP 
 • při realizaci stavby
 • aktivně koordinujeme součinnost všech zúčastněních zhotovitelů, včetně všech dalších subjektů, kteří se mohou podílet na realizaci díla (technický dozor stavby/investora, správce stavby, ostraha staveniště a další)
 • všechny zúčastněné zhotovitele informujeme o zdravotních rizicích, které se na staveništi v rámci realizaci vyskytují
 • aktivně vyžadujeme nápravná opatření
 • zajistíme kontrolu dokumentace BOZP jednotlivých zhotovitelů s ohledem na bezpečné provedení stavebních celků a objektů
 • zajistíme aktualizaci oznámení zaslaného na příslušný inspektorát práce v průběhu realizace stavby
 • aktivně zastoupíme zadavatele stavby při kontrolách státního odborného dozoru
 • zajistíme odborné poradenství jednotlivým zhotovitelům podílejících se na realizaci stavebního díla, včetně případného doplnění potřebné dokumentace BOZP.

 

Zpracujeme plán BOZP na míru stavebnímu záměru - příprava/realizace stavby
 
I. Plán BOZP pro přípravu stavebního záměru:
 • na základě známých informací a po konzultaci s projektantem stavebního díla zpracujeme plán BOZP pro potřeby vydání stavebního povolení a dle požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Přílohy č. 1, část E
 • zajistíme předběžný přehled právních předpisů v oblasti BOZP, které budou dotčeny při realizaci stavby. Přehled je součástí plánu BOZP po celou dobu realizace stavebního záměru
 • zajistíme aktualizaci plánu na základě požadavků zadavatele stavby, projektanta případně TDI bude-li již v přípravě stavby znám
 • v přípravě stavby zajistí doplnění plánu BOZP na základě známých informací od případného zhotovitele díla, bude-li již v přípravě stavby znám
II. Plán BOZP v realizaci stavebního záměru:
 • zajistíme zpracování plánu BOZP pro potřeby realizace stavby, pakliže nebyl plán BOZP zpracován v přípravné fázi stavby
 • při zahájení stavebních prací zajistíme aktualizaci plánu BOZP na základě podkladů od zhotovitelů, kteří se budou podíle na realizaci
 • zajistíme aktualizaci právních předpisů v oblasti BOZP, které se vážou k realizaci stavby
 • aktualizujeme plán BOZP při realizaci stavby na základě podstatných změn, na základě informací od zhotovitelů, kteří v rámci realizace stavby postupně nastupují na staveništi

 

Zpracujeme a zašleme oznámení o zahájení stavebních prací na OIP
 • Na základ posouzení stavebního záměru a již známí informací o projektu zajistíme zpracování a zaslání oznámení o zahájení tavebních prací na příslušný inspektorát práce (OIP)
 • Zajistíme aktualizaci oznámení o zahájení stavebních prací v průběhu realizace stavby na základě podstatných změn

 

Zajistíme konzultaci projektantům v rámci přípravy stavebního projektu
 • v rámci přípravy stavebního projektu zajistíme odbornou konzultaci  projektantům pověřeným zpracováním projektu a to jak pro fázi realizace stavby, tak i pro případný provoz dokončeného stavebního díla
 • zajistíme konzultaci, případně zpracovně plánu BOZP v rámci přípravy stavebního projektu a dle požadavku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, Přílohy č. 1, část E

 

Zpracujeme pracovní postupy zhotovitelům realizujícím na staveništi
 • na základě separátní dohody zajistím zhotovitelům zpracování dokumentace BOZP a pracovní postupy
 • vyhodnotíme rizika již známých pracovních postupů, které pro realizaci díla zhotovitelé zvolí, a zapracujeme přehled pracovních rizik
 • posoudíme stávajíc pracovní postupy všech zhotovitelů
 • doplníme stávající pracovní postupy o podmínky řízení BOZP a o opatření pro jednotlivé pracovní činnosti s ohledem na jejich bezpečnou realizaci
 
Zastoupíme Vás při jednání s oblastním inspektorátem práce (OIP)
 • Při kontrolách příslušných orgánů činných ve výstavbě Vás zastoupíme při jednání v oblasti BOZP