Etický kodex koordinátora BOZP

Kvalita

Koordinátor BOZP na staveništi (dále jen koordinátor) provádí vysoce profesionální koordinaci bezpečnosti při práci na staveništi v přípravné i realizační fázi výstavby. Doporučuje technická nebo organizační opatření z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek k výkonu práce s cílem chránit zdraví fyzických osob. Pomáhá tím zadavateli stavby (stavebníkovi) a dalším účastníkům výstavby, zejména projektantovi a zhotoviteli stavby navrhovat a bezproblémově stavět bezpečné stavby a tyto stavby dokončit a uvést do provozu bez poškození zdraví zhotovitelů. Pro přípravu a průběh výstavby vykonává rovněž poradenskou a expertní činnost.

Rychlost

Koordinátor využívá svého postavení a zákonem daných pravomocí k tomu, aby v zájmu zadavatele stavby (stavebníka) odstranil a minimalizoval rizika při přípravě a při provádění stavebních a udržovacích pracích na staveništi již ve fázi projektové přípravy stavby, při zahájení stavby, v jejím průběhu, dokončení a předání do užívání v požadovaném termínu.

Honorář

Koordinátor vyžaduje za svou práci odpovídající honorář, který zohledňuje složitost a odpovědnost za provádění koordinace bezpečné práce na posuzovaných stavbách. Při stanovení honoráře vychází z toho, že jeho činnost je komplexní, tj. kvalifikovaná, případně vysoce kvalifikovaná a výše hodinového úvazku, mandátní smlouvy nebo smlouvy o dílo nesmí ovlivnit kvalitu odvedené práce.

Střet zájmů

Koordinátor se vyvaruje střetu zájmů. Svoji činnost koordinátora nebude dělit s jinou činností vykonávanou na téže stavbě. Nebude posuzovat projekty a stavby, na kterých je sám jakkoliv zainteresován a nebude pracovat za úplatu od jím koordinovaného zhotovitele stavby. Odpovědnost za svoji práci a činnost bude vždy prokazatelně vztahovat vůči zadavateli stavby (stavebníkovi). Je nestranný vůči všem zhotovitelům stavby.

Nezávislost

Koordinátor pracuje nezávisle. Do zvolených projektových a konstrukčních řešení, technologických a pracovních postupů přímo nezasahuje ani je netvoří, jeho přínos spočívá v navrhování organizačních a technických řešení odstraňujících a minimalizujících bezpečnostních rizik vznikající při stavební činnosti probíhající současně nebo následně. V případě rozporů mezi dotčenými subjekty s nimi jedná s cílem rozpory odstranit.

Odpovědnost

Koordinátor odpovídá za řádné a úplné provedení koordinace bezpečnosti při práci je na staveništi, v jejímž rámci vyhotovuje, předkládá a projednává dokumenty a Plán BOZP při práci na staveništi. Odpovídá za posouzení pracovního postupu tak, aby plně vyhovoval potřebám za jištění bezpečné a zdraví neohrožující práce pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné, které působí na staveništi a další fyzické osoby, které by mohly být touto činností zhotovitelů ohroženy. K tomu účelu řídí na staveništi odborně způsobilé osoby jednotlivých zhotovitelů a využívá i svých zkušeností v oblasti BOZP. Koordinátor nepřebírá odpovědnost za architektonické, konstrukční a technické řešení stavby. Neplní úkoly odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, které jsou uloženy zákonnými a prováděcími předpisy pro jednotlivé zhotovitele. Koordinátor pracuje vždy na základě smluvního vztahu uzavřeného se zadavatelem stavby (stavebníkem) na podkladě Obchodního zákona (obvykle mandátní smlouva) nebo Občanského zákona (obvykle příkazní smlouva).

Etika

Koordinátor se vědomě nedopustí neetického jednání, tj. činnosti v rozporu s tímto kodexem. Zejména vyžaduje, aby projektová dokumentace, technologické postupy, pracovní postupy, doklady a materiály, s nimiž bude pracovat, byly úplné, byly zpracovány odpovědnými osobami a dostatečně projednány a nevykazovaly rozpory s bezpečnostními předpisy a s obecnými technickými požadavky na výstavbu.

Péče o dobrou pověst

Koordinátor bude svým jednáním, vystupováním a způsobem práce napomáhat tomu, aby si činnost koordinátora získala a udržela celospole-čenskou autoritu a dobrou pověst. Sleduje vývoj své profese a oboru, doplňuje své vědomosti a průběžně si zvyšuje svoji profesní kvalifikaci. Nepřipustí snížení vážnosti profese koordinátora BOZP na staveništi, tím že přijme multifunkční zařazení své osoby na stavbu nebo bude nabízet svoji činnost za nepřiměřeně nízkou cenu neodpovídající jeho kvalifikaci a požadavkům na správný výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi.

Respekt

Koordinátor hájí veřejný zájem tj. ochrana zdraví tzv. „třetích osob“, jakož i zájmy zadavatele stavby (stavebníka), zároveň však respektuje oprávněné požadavky ostatních subjektů dotčených výstavbou. Klade důraz na slušnost, týmového ducha a otevřenost. Jeho cílem je dobré a bezpečné pracovní prostředí.

Kolegialita

Koordinátor se chová kolegiálně k ostatním koordinátorům, pomáhá jim a vyměňuje si s nimi aktuální bezpečnostní, organizační a technické informace o své činnosti. Nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí původního zpracovatele, neprovádí neobjektivní kritiku, ovlivňování ve svůj prospěch apod. Na společných profesních setkáních informuje o dobrých i špatných příkladech z praxe.