Povinnost zadavatele stavby - stavebníka - investora

Povinnosti zadavatele stavby (stavebníka)

I. určit koordinátora BOZP na staveništi, pokud:

 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele

II. zajistit zpracování plánu BOZP, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že tam bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 „člověkodnů"
 • budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem

III. Doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu (OIP) příslušnému podle místa    staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli, pokud:

 • očekávaná doba trvání prací přesahuje 30 pracovních dnů a očekává se, že na konkrétním staveniště bude zaměstnáno současně nejméně 20 zaměstnanců nebo
 • pravděpodobný objem prací přesahuje 500 člověkodnů

IV. Další povinnosti zadavatele stavby:

 • určit koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby se řeší smlouvou o dílo mezi zadavatelem stavby a koordinátorem BOZP 
 • předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi  
 • poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost 
 • zavázat všechny zhotovitele stavby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby 
 • zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem, pokud byl v souladu se zákonem určen, pokud v souladu s § 14 zákona určen nebyl, tak plán BOZP může vypracovat kterákoliv fyzická osoba, která má znalosti v oboru 
 • podepsat oznámení o zahájení prací 
 • zajistit doručení oznámení o zahájení prací 8 dní před písemným předáním staveniště, případně dílčí části staveniště vybranému zhotoviteli díla
 • zajistit, aby byl stejnopis oznámení o zahájení prací vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 
 • provést bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení prací 
 • zajistit aktualizaci plánu BOZP 
 • při určování koordinátora BOZP prověřit, zda má fyzická osoba doklad o úspěšně složené zkoušce